top of page

Vad är

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en inköpsprocess för den offentliga sektorn. Offentlig upphandling är i sig inget nytt, utan har i Sverige varit reglerat sedan den senare hälften av 1800-talet. Grundläggande för offentlig upphandling är att leverantören ska väljas enbart utifrån objektiva faktorer. Det innebär bland annat att inköpare (som inom offentlig upphandling kallas upphandlare) alltid måste förhålla sig neutral till de aktörer som vill bli leverantörer.

Viktig marknad

I Sverige annonseras årligen nästan 20 000 offentliga upphandlingar (år 2021 var antalet 18 421). Offentliga upphandlingar är därför av stor vikt för det inhemska näringslivet. Totalt motsvarar den offentliga sektorns inköp drygt 800 miljarder kronor årligen, dvs. 18 procent av BNP. För drygt 20 år sedan var den summan omkring 400 miljarder kronor.

Vilka verksamheter omfattas

Sverige har cirka 4 000 offentliga organisationer (dvs. statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ) som omfattas av upphandlingsreglerna. Sedan tillkommer de privata bolag som med stöd av en ensamrätt eller särskild rättighet bedriver verksamhet inom någon av försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster.

Syfte med reglerna

Upphandlingsreglerna har från början syftat till att säkerställa affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet. Genom EU-direktiv syftar reglerna numera också till förverkligandet av EU:s inre marknad och till att främja konkurrens. Enklare uttryckt är upphandlarens målsättning att få så hög kvalité som möjligt, till ett så lågt pris som möjligt. Upphandlingsreglerna ska också förhindra upphandlaren att ta emot mutor eller ta andra ovidkommande hänsyn.

 

En av upphandlingsreglernas främsta uppgift är att förebygga muta och korruption. Detta skyddar leverantörerna, men innebär också att en leverantör måste tänka till lite extra vid affärskontakter med det offentliga. Vi råder alla leverantörer inom det offentliga att vara extra försiktiga med att t.ex. lämna gåvor och bjuda på lunch för att inte riskera att medverka till en brottslig handling. Läs mer på www.institutetmotmutor.se.

 

Om varje leverantör uppmärksammar oegentligheter så att verksamheterna känner sig granskade så förebyggs korruption. Misstänker ni att allt inte har gått rätt till i en upphandling så begär ut information från upphandlaren. Får ni ett ofullständigt svar så kräv ett beslut om detta. Det beslutet kan sedan överklagas till Kammarrätten som kan ålägga att informationen lämnas ut. TLA kan hjälpa till med att begära ut allmän handling eller överklaga ett sådant beslut.

Upphandlingsprinciperna

Enligt regelverket ska inköpsprocessen präglas av de så kallade upphandlingsprinciperna. Följs inte dessa principer kan ni som anbudsgivare överpröva upphandlingen och därmed få upphandlaren att rätta eller göra om upphandlingen. TLA kan bistå er vid överprövning eller föra en dialog med upphandlaren om att avbryta upphandlingen. 

Öppenhetsprincipen (också kallad transparensprincipen)

Upphandlingar ska vara offentliga och upphandlingsunderlaget förutsebart. Det innebär att anbudsgivarna ska kunna förstå vilka krav som ställs och hur denne kan bli antagen. Anser ni att upphandlingsunderlaget är otydligt finns det möjlighet att ställa frågor och be om förtydliganden under annonseringstiden. TLA kan hjälpa till att formulera frågor.

 

Likabehandlingsprincipen

Samtliga leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar att delta i upphandlingen, dvs. samtliga anbudsgivare ska ha tillgång till samma information samtidigt och ingen anbudsgivare får gynnas eller missgynnas. Lika situationer får inte behandlas olika och olika situationer får inte behandlas lika, såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling. TLA kan ge er tips på vad ni kan göra om en konkurrent antas, trots att ni vet att konkurrenten inte uppfyller alla krav i upphandlingen.

 

Principen om icke-diskriminering

Det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet. Det innebär att krav inte får ställas som i praktiken endast svenska leverantörer kan uppfylla. Krav får inte heller ställas på att varan/tjänsten ska vara svenskproducerad eller viss specifik svensk standard ska uppfyllas. Varan/tjänsten kan dock till viss del beskrivas enligt svensk standard om det följs av orden ”eller likvärdig”. Principen innebär också att anbudsgivare som t.ex. har verksamhet i den egna kommunen inte får gynnas utan ska behandlas på samma sätt som företag från andra orter.

 

Principen om ömsesidigt erkännande

Handlingar som utfärdats korrekt i ett EES-land måste accepteras (erkännas) som giltiga handlingar också i Sverige. Det innebär att t.ex. en miljöcertifiering som utfärdats av behörig myndighet i en annan medlemsstat därmed ska anses vara likvärdig och uppfylla kraven i den svenska upphandlingen.

 

Proportionalitetsprincipen

De krav som ställs på varan/tjänsten måste ha ett naturligt samband och vara rimliga (proportionerliga) i förhållande till vad som ska upphandlas. Kraven får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med upphandlingen och om det finns olika alternativ för att uppnå syftet så ska det minst belastande för leverantörerna väljas. TLA kan ge er råd hur ni bör agera om kraven är oskäliga.  

 

Konkurrensprincipen

Krav får inte heller ställas som begränsar konkurrensen så att viss leverantör gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. Att t.ex. utforma produktkrav så specifikt att enbart en viss tillverkares produkter kan offereras kan vara exempel på ett brott mot denna princip. TLA kan hjälpa er om upphandlingsunderlaget verkar vara ”riggat” för en konkurrent.

Lagstiftning

Inköpsprocessen styrs av lagar som är ovanligt detaljreglerade för att vara svensk lagstiftning, dessa är bland annat:

  • lag (2016:1145:1091) om offentlig upphandling (kallas LOU)

  • lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (kallas LUF)

  • lag (2008:962) om valfrihetssystem (kallas LOV)

  • lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (kallas LUFS)

  • lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (kallas LUK)

bottom of page